جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی کودکان که هر ساله توسط گروه مدارس رایان برگزار میشود. در این جشنواره که در شهر دهلی نو برگزار شد تئاتر کاکلی کار گروه سیمرغ…
جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی کودکان که هر ساله توسط گروه مدارس رایان برگزار میشود. در این جشنواره که در شهر بمبئی برگزار شد تئاتر کاکلی کار گروه سیمرغ به…
جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی کودکان که هر ساله توسط گروه مدارس رایان برگزار میشود. در این جشنواره که در شهر دهلی نو برگزار شد تئاتر همه دوستان من کار…
اجرای تئاتر کاکلی کار گروه سیمرغ در جشنواره بین المللی بوگوئینو، بوسنی و هرزگوین در تابستان سال 1390.
جشنواره بین المللی زمستانی هنرهای نمایشی سارایوو، بوسنی و هرزگوین. 1389. دو نمایش کاکلی و همه دوستان من کار گروه سیمرغ در این جشنواره به اجرا درآمد.
صفحه2 از2